Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)

Projenin Adı : Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)
Proje Koordinatörü : Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Proje Yöneticisi : Mukadder GÜRSOY (Konya İl Millî Eğitim Müdürü)
Tel : 0 332 353 30 50
E-mail : konyamem@meb.gov.tr

1. Projenin Gerekçesi

       Müdürlüğümüzün “2015-2019 Stratejik Planı” II. temasının 1. hedefi; “Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeyini artırmak.” şeklinde belirlenmiştir. Projenin gerekçesi, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik atılmış adımlardan biridir.

       Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, çağın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli okumayı ve okuyarak öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile bireylerin yeni gelişmeleri takip edebilmesi ve çağı yakalayarak üretken bireyler olabilmesi için okumak; artık bir tercih değil, bir temel ihtiyaç hâlini almıştır. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların başında, okuma oranının düşüklüğü ve eğitimsizlik gelmektedir. Bu toplumlarda kişiler, okuyarak geçirecekleri zamanı çoğunlukla yararsız işlerde harcamaktadır. Bu yararsız alışkanlıkların yerini doldurabilecek en değerli alternatif hiç şüphesiz okumaktır.

       Eğitim-öğretim süreçleri, birçok alandaki faaliyetleri ve çalışmaları içermektedir. Bu faaliyetler ve çalışmalar birbirini tamamlayıcı mâhiyette olduğu takdirde başarı tam anlamıyla gerçekleşebilir. Okullarda verilen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencinin okul dışındaki alışkanlıkları ve hayat tarzı ile desteklenmedikçe tam anlamıyla bir başarıdan söz edilemez. Bundan dolayı öğrencilerin okul dışında da okumaları ve kendilerini geliştirmeleri, aldıkları eğitim ve öğretimin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

       Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yollarından biridir. Sürekli öğrenmek için okuma alışkanlığı kazanmış olan bir fert, artık kolay kolay okumayı bırakmayacak ve bu alışkanlığını bir hayat tarzına dönüştürerek ömür boyu öğrenen iyi bir okur olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, okuyan ve sürekli öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren fertlerin günlük sohbetleri bile farklılaşacaktır.

       Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilimizde bütün okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmen ve velileri ile birlikte kitap okuma faaliyetlerine katılarak bunu bir alışkanlığa dönüştürebilmek maksadıyla hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kitap okuma faaliyetleri üzerinde yoğunlaşılmış, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ise okuma faaliyetlerinin yanında yazma faaliyetlerine de proje de yer verilmesi düşünülmüştür. Ayrıca, okuma ve yazma alışkanlıklarını artırmak için yalnızca okul değil, diğer toplumsal alanlarda da yaygınlaştırıcı faaliyetlerle projenin çeşitli açılardan desteklenmesi düşünülmektedir.

       Öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu projede yer alarak hem öğrencilerini takip edebilecek hem de çoğulcu bir katılımla kitap okumayı ve yazmayı alışkanlık haline dönüştürmek için katkıda bulunacaklardır. Okuma ve yazma sevgisi toplumun her kesimine yayıldıkça toplumumuz daha sağlıklı, daha kültürlü, daha hoşgörülü kişilerden oluşacaktır. Böylece toplumun yaşam ve eğitim kalitesi de büyük oranda artacaktır.

2. Projenin Amaçları

       Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde çoğulcu bir katılımla hazırlanan Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42), Konya’da öğrenim gören tüm öğrencilerimize öğretmenleri ve velileriyle birlikte kitap okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla hazırlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde:


       a) Millî ve manevi duyguları gelişmiş, yerli olduğu kadar evrensel değerleri de benimseyen gelecek kuşakların yetişmesine katkı sağlamak,
       b) Öğrencilerin kitap okumama nedenlerini ortaya çıkararak okuma ile ilgili problemlere çözüm odaklı yaklaşım sağlamak,
       c) Kitap okumayı öğrencilerde yaşam biçimi haline getirmek,
       d) Öğrencilerimize etkili bir rehberlikle, sosyal etkinliklerle sadece okulda değil, her ortamda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
       e) Proje kapsamında okuma alışkanlığının öğrenciler tarafından içselleştirilmesini sağlamak,
       f) Öğrencilerimizin Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak,
       g) Öğrencilerimizin kelime haznelerinin zenginleşmesine katkı sağlamak,
       h) Ailelerimizin de kitap okumaya teşvik edilmesiyle millet olarak okumayı başarmış bir toplum oluşturmaya yardımcı olmak,
       i) Velilerimiz ile işbirliği içerisinde, öğrencilerimizdeki okuma alışkanlığının kalıcı hâle gelmesini sağlarken ailelerimizin de kitap okumaya teşvik edilmesiyle okuyan bir toplum oluşturmaya yardımcı olmak,
       j) Öğretmenlerimizin okuma alışkanlıkları ile çevrelerine iyi bir model olmalarını sağlamak,
       k) Öğrencilerin yazma alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlamak,
       l) Okul ve çevresinde, öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik edici çalışmalar yapmak,
       m) Öğrencilerin kültürel birikiminlerini yazarak diğer insanlara aktarmalarını sağlamak,
       n) Okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, okumayı ve yazmayı bir yaşam kültürü haline getiren gelecek kuşakların yetişmesine katkı sağlamak,
       o) Öğrencilerimizin “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı”nda ve üniversiteye giriş sınavlarında akademik başarılarını artırmak,
       p) Okumayı ve okulu merkeze alan bir eğitimle öğrencilerimizde kalıcı başarıyı artırmak,
       r) Başarılı okulları, eğitimcileri ve öğrencileri ödüllendirmek,
       s) “Kitapseverler Kulübü”nü okullara kazandırmak,
       t) Öğrenci-yazar buluşması sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
       u) İlimiz bünyesinde kütüphane sayısını artırmak, alt amaçlarımızı oluşturmaktır.

       Bu amaçlara ulaşırken okullar ile kurumlar arası işbirliği sağlayarak bütün kurumlardan aynı performans düzeyi beklemek yerine, her bir kurumu kendi öz yapılarıyla değerlendirmek, projenin başarıya ulaşmasında yapılacak değerlendirme için temel yaklaşım tarzı olacaktır.

3. Projenin Kapsamı

       Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşam alanlarında okuma, yazma ve anlama ile ilgili düzenlenecek tüm faaliyetlerin planlanması.

4. Hedef Kitle

       1. İlimiz genelindeki bütün okullar.
       2. Konya il genelindeki bütün okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri.

5. Projenin İşleyişi

       1. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde “EKİP42 İl Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
(Bu kurul; İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Araştırma-Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibinden [ASKE] oluşur.)
       2. İlçelerde kaymakamlık onayıyla “EKİP42 İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
(Bu kurul; ilçelerde stratejiden sorumlu bir şube müdürü, bir koordinatör okul müdürü ve bir koordinatör öğretmenden oluşur.)
       3. Okullarda “EKİP42 Okul Yürütme Kurulu”nun oluşturulması. (Bu kurul; okul müdürü başkanlığında, bir müdür yardımcısı, varsa bir okul rehber öğretmeni, okul-aile birliği başkanı, liselerde bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, ortaokullarda bir Türkçe öğretmeni ve ilkokullarda bir Sınıf öğretmeninden oluşur.
       4. Sisteme kaydı yapılacak olan ikokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ekip42.meb.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak “Öğrencilerin Okuma Durumlarını Tespit Anketi”nin uygulanması ve anket sonuçlarının proje hedef kitlesindeki yönetici ve öğretmenlerle yapılacak toplantılarda paylaşılması.
       5. EKİP42 İlçe ve Okul Yürütme Kurullarına İl Yürütme Kurulunca tanıtım toplantılarının düzenlenmesi.
       6. EKİP42 İl Yürütme Kurulunca okullara kitap destekleri için kurumlara ziyaretlerin düzenlenmesi ve okullara kitap destek paketlerinin gönderilmesi.
       7. Proje etkinliklerinin ekip42.meb.gov.tr internet sitesinde ve “facebook”, “instagram” ve “twitter” gibi sosyal medya sayfalarında yayımlanması.
       8. Okul yöneticileri tarafından okullarda yapılacak törenlerde, öğretmenler kurulunda ve veli toplantılarında projeyi tanıtma çalışmalarının yapılması.
       9. Okulların proje ile ilgili çalışmalarını internet sitelerinde, dergilerinde, panolarında yayımlaması.
       10. EKİP42 İl Yürütme Kurulunun başkanlığında, proje hedef kitlesindeki EKİP42 İlçe Yürütme Kurullarının katılacağı bir bilgilendirme ve istişare toplantısının yapılması.
       11. Okullarda “Kitapseverler Kulübü” kurulması, kulüpte yer alacak gönüllü danışman öğretmenlerin ve öğrencilerin belirlenmesi.
       12. İlkokullarda Sınıf; ortaokullarda Türkçe; liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin dersine girdiği öğrencilere ekip42.meb.gov.tr internet sitesindeki modülü kullanarak kitap ataması ve takibi yapması; öğrenciler tarafından kitaplar okunduktan sonra da öğretmenlerin aynı modüldeki kitap görevlerini onaylamaları.
       13. “Her gün ailemle kitap okuyorum.” isimli kitap okuma saati uygulaması kapsamında velilere düzenli olarak hatırlatma SMS’i gönderilmesi. (SMS metnini okul müdürlükleri ekip42.meb.gov.tr sitesinde bulabilirler.)
       14. Kitap okuma saatinde vali, büyükşehir belediye başkanı, vali yardımcıları, il millî eğitim müdürü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, yazarlar, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılaca¬ğı ev ziyaretlerinin yapılması.
       15. EKİP42 İl, İlçe ve Okul Yürütme Kurullarınca okul koridorlarına ve sınıflara mini kitaplıkların kurulması.
       16. EKİP42 Yürütme Kurulları ile belediyeler işbirliğinde parklara ve bekleme yerlerine mini kitaplıklar, kitap kumbaraları, açık hava kütüphaneleri ve okuma banklarının açılması.
       17. Z-Kütüphanelerde yazar söyleşilerinin düzenlenmesi.
       18. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya il genelindeki tüm ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin katılacağı “Benim Kahramanım” adlı yarışmanın afişlerle duyurulması ve düzenlenmesi.
       19. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya il genelindeki tüm ortaokulların katılacağı “Konya’mızı Tanıyoruz” adlı bilgi yarışmasının düzenlenmesi. (Okullar oluştura¬cakları yarışma takımlarıyla kendi ilçelerinde yarışacak, ilçe birincisi olan takım Konya’da düzenlenecek olan yarışmaya katılacaktır. Konya birincisi olan takım ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.)
       20. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, uygun bir yerde “EKİP42 Kitaplıkları”nın açılması.
       21. “Her İlçeye Bir Yazar” etkinliği için ilçelerde EKİP42 İl Yürütme Kurulunca yazar söyleşileri, imza günü gibi etkinliklerin düzenlenmesi.
       22. Öğretmenler tarafından öğrencilerin EKİP42 kapsamında gösterdikleri başarıların “ders içi katılım” veya “performans notu” şeklinde değerlendirilmesi.
       23. “Kardeş Kütüphane Etkinliği”nin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından afişlerle duyurulması.
       24. Konya il genelindeki tüm ortaokul öğrencilerinin katılacağı “Haydi Yazalım” adlı yarışmanın İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından afişlerle duyurulması ve düzenlenmesi. (Okullar oluşturacakları yarışma takımlarıyla kendi ilçelerinde yarışacak, ilçe birincisi olan takım Konya’da düzenlenecek olan yarışmaya katılacaktır. Konya birincisi olan takım ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.)
       25. Konya il genelindeki tüm liselerin katılacağı “Okuduğun Kitabı Anlat”adlı yarışmanın afişlerle duyurulması ve düzenlenmesi. (Okulların belirledikleri okul birincileri kendi ilçelerinde yarışacak, ilçe birincisi olan öğrenci Konya’da düzenlenecek olan yarışmaya katılacaktır. Konya birincisi olan öğrenci ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.)
       26. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “EKİP42 Kardeş Şehre Kitap Gönderiyor.” etkinliğinin düzenlenmesi.( EKİP42 İl Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek olan bir şehirdeki bir okula kitap destek paketleri gönderilecektir.)
       27. Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde EKİP42 kapsamında kütüphane imkanı bulunmayan 119 okula Mobil Bilgehanelerin giderek öğrencilerle buluşması.
       28. Gönüllü öğretmen ve öğrencilere Hızlı Okuma Kurslarının verilmesi.
       29. Kütüphaneler Haftası’nda 31 ilçede, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün organize edeceği, tüm okulların aynı anda yapacağı okuma saati etkinliğinin düzenlenmesi.
       30. EKİP42 İl, İlçe ve Okul Yürütme Kurullarınca gönüllü öğretmen ve öğrencilerimize yazarlık eğitimlerinin verilmesi.
       31. Yapılan etkinliklerin okullar tarafından raporlanması, bu raporların ilçelere gönderilip ilçeler tarafından değerlendirilmek üzere okul kademeleri düzeyinde üç ayrı (ilkokul-ortaokul-lise) rapor olarak ASKE birimine gönderilmesi.
       32. ekip42.meb.gov.tr adlı web sitesinde yer alan Kitap Takip Modülüne göre her ilçeden en çok sayfa kitap okuyup dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi.
       33. Bu projenin eğitimde iyi örnekler kapsamında değerlendirilerek İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE/ASKE Birimi tarafından AR-GE bülteninde yayımlanması.

Ek-1 (Kitapseverler Kulübü İşleyiş Esasları ve Yıllık Çalışma Çerçeve Planı)


Açıklama

       Proje; ilimizin örgün eğitim kurumlarında eğitimin kalitesini yükseltmek ve iyi örneklerin oluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje raporları ve istatistikleri birimimizce arşivlenecek ve sonuç raporları okul müdürlüklerimiz ile paylaşılacaktır.

       Proje İrtibat: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü – AR-GE Birimi / ASKE Personeli
       E-posta: konyaarge42@gmail.com
       Telefon: 0332 353 30 50 (1252-1253-1254-1255)

Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42020 Karatay / KONYA - 0 332 353 30 50
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü © - Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım: Ali ALTINSOY & Halil SEYDİOĞLU